Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN POT & VAAS V.O.F.

PRIVACY

Pot & Vaas verstrekt, anders dan ter uitvoering van de gesloten of thans met u te sluiten overeenkomst, geen gegevens aan derden. Heeft u bezwaren tegen eventuele verstrekking van adresgegevens aan derden, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken aan Pot & Vaas. Pot & Vaas behoudt zich het recht voor om gebruik te maken van de door u ingevoerde gegevens om u aanbiedingen en of andere marketing gerelateerde stukken toe te sturen, dit geldt voor zowel uw adresgegevens, uw e-mailadres als uw telefoonnummer.    

BETALINGSVOORWAARDEN

Openstaande posten worden direct opeisbaar bij:

 • Verstrekken van onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens voor, tijdens of na het afsluiten van de overeenkomst;
 • Faillissement, schuldsanering of overlijden.

Bij niet tijdige betaling wordt tevens vertragingsrente in rekening gebracht, welke rente gelijke is aan 1% per maand, tenzij de wettelijke rente op het moment van niet nakomen door de klant hoger is. In dat geval gaat de wettelijke rente voor. Levering van verdere bestellingen wordt opgeschort tot het vereiste bedrag is betaald. Bovendien wordt het saldo verhoogd met 15% buitengerechtelijke kosten, met een minimum van € 50,00. Bovendien komen alle kosten, zowel de minnelijke als de gerechtelijke, die met de incassering verband houden, voor rekening van de klant.  

 1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • (a) Pot & Vaas V.O.F.: de Vennootschap onder Firma Pot & Vaas gevestigd te ’s- Hertogen Bosch
 • (b) Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die in opdracht van Pot & Vaas producten levert en/of diensten verricht, dan wel met wie Pot & Vaas een overeenkomst aangaat of met wie Pot & Vaas in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst.
 1. Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op  iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Pot & Vaas en de klant waarop Pot & Vaas , tenzij hiervan  door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Pot & Vaas indien voor de uitvoering daarvan derden dienen te worden betrokken. De algemene voorwaarden  gelden in dat geval eveneens in de relatie met deze derden.

2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden en de overeenkomst zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 1. Aanbiedingen en offertes

3.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij Pot & Vaas om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar.

3.2 Pot & Vaas kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de klant, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Pot & Vaas daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Pot & Vaas anders aangeeft.

3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Pot & Vaas niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

 1. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de klant van Pot & Vaas haar aanbod.

 1. Levering

5.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering binnen 10 werkdagen of via post.

5.2 Indien Pot & Vaas een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan een week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de klant Pot & Vaas schriftelijk in gebreke te stellen.

5.3 De minimale ordergrootte is €250,- excl. BTW 

Pot & Vaas neemt boven de €1500,- (excl. BTW) in Nederland de verzending voor haar rekening. Er wordt, afhankelijk van het product en het land een vast bedrag aan porto in rekening gebracht. De bedragen voor verzendkosten variëren van € 10,- tot € 50,- en worden jaarlijks geïndexeerd. 

 1. Garantie

6.1 Pot & Vaas garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook gedurende de in artikel 6.3 opgenomen termijn.

6.2 De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 1 maand na levering.

6.3 Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garantie, dan zal Pot & Vaas de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan, dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter  zake van het gebrek door de klant, naar keuze van Pot & Vaas vervangen of zorg dragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de klant zich reeds nu de te vervangen zaak aan Pot & Vaas te retourneren en de eigendom daarover aan Pot & Vaas te verschaffen.  De retourneringskosten komen voor rekening van de klant.

6.4 De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Pot & Vaas, de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht, dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

 1. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Pot & Vaas blijft volledig eigenaar van de geleverde goederen tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

7.2 De klant zal haar volledige medewerking verlenen aan het retourneren van het door Pot & Vaas geleverde indien Pot & Vaas een beroep doet op het aan haar toekomende retentierecht.

 1. Onderzoek, reclames

8.1 De klant is gehouden het geleverde op het moment van(af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

8.2 Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen 3 dagen na levering schriftelijk aan Pot & Vaas te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is. Reclames kunnen uitsluitend in de originele verpakking retour worden genomen.

8.3 Een niet zichtbaar gebrek dient de klant binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan Pot & Vaas met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is Pot & Vaas gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie, verzend- en voorrijdkosten in rekening te brengen.

8.4 Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de klant verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de klant gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van Pot & Vaas en op de wijze zoals door Pot & Vaas aangegeven. Reclames kunnen uitsluitend in de originele verpakking retour worden genomen.

 1. Risico-overgang

9.1 Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden worden gebracht.

 1. Betaling

10.1 De eerste betaling van 30% dient voldaan te worden bij opdracht. 70% van het resterende totaalbedrag dient voldaan te worden bij containerafnames of grote partijen die op bestelling voor de klant worden geproduceerd.

10.2 Betaling dient deze te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, op een door Pot & Vaas aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.

10.2 Nieuwe klanten dienen bij een eerste levering vooraf bij levering het factuurbedrag te betalen, op een door Pot & Vaas aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.

10.3 Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. De klant is niet gerechtigd betalingsverplichtingen op te schorten of zich op verrekening te beroepen.

10.4 Na het verstrijken van 8 dagen na de factuurdatum is de klant van rechtswege in verzuim; de klant is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

10.5 In geval van faillissement, toelating tot de wettelijke schuldsanering, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Pot & Vaas en de verplichtingen van de klant jegens Pot & Vaas onmiddellijk opeisbaar.

10.6 Pot & Vaas heeft het recht de door de klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

10.7 Pot & Vaas kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de klant een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.

10.8 Bij het versturen van de 1e aanmaning aan opdrachtgever zal Pot & Vaas €10,00 aan administratiekosten doorberekenen. In geval van de 2e en laatste aanmaning van opdrachtgever zal deze €25,00 aan administratie en porto kosten doorberekenen aan opdrachtgever.

 1. Ontbinding

11.1 Pot & Vaas is gerechtigd middels een schriftelijke verklaring de overeenkomst (buiten)gerechtelijk te ontbinden – naast de gevallen genoemd in de wet- indien opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement is verklaard, wordt toegelaten  tot de wettelijke schuldsanering of zijn onderneming staakt.

 1. Incassokosten

12.1 Is de klant in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant. Indien de klant in verzuim is  in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.

12.2 Indien Pot & Vaas aantoont hogere kosten te hebben gemaakt ten gevolge van een tekortkoming aan de zijde van klant, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten voor rekening van de klant.

12.3 De eventuele gemaakte gerechtelijke- en executiekosten komen eveneens voor rekening van de klant.

12.4 De klant is over de gemaakte incassokosten de in artikel 10.4 van deze algemene voorwaarden bepaalde rente verschuldigd.

12.5 De aansprakelijkheid van Pot & Vaas blijft in ieder geval te allen tijde beperkt tot een bedrag gelijk aan de waarde van het geleverde product/de geleverde dienst.

 1. Vrijwaringen

13.1 De klant vrijwaart Pot & Vaas voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de klant verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

13.2 Indien de klant aan Pot & Vaas informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

13.3 Klant vrijwaart Pot & Vaas voor alle aanspraken van derden ter zake van de terbeschikkingstelling en het gebruik van de door Pot & Vaas in het kader van deze overeenkomst geleverde zaken.

 1. Intellectuele eigendom en auteursrechten

14.1 Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Pot & Vaas zich de rechten en bevoegdheden voor die Pot & Vaas toekomen op grond van de Auteurswet, Merkenwet of Octrooiwet, dan  wel enige ander wet die ziet op intellectuele eigendomsrechten.

14.2 Het is de klant niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

14.3 De in het kader van de overeenkomst eventueel door Pot & Vaas tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Pot & Vaas, ongeacht of deze aan de klant of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

14.4 Alle door Pot & Vaas eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de klant te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Pot & Vaas worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

14.5 Pot & Vaas behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 1. Aansprakelijkheid

15.1 Onverminderd verstrekte garanties onder de overeenkomst en deze voorwaarden, sluit leverancier iedere aansprakelijkheid uit die:

 • a) voortvloeit uit of verband houdt met enige tekortkoming in de nakoming van een verbintenis of die
 • b) voortvloeit uit enig onrechtmatig handelen, met uitzondering van aansprakelijkheid voor directe schade veroorzaakt door grove schuld of opzet van tot de kring van leidinggevenden van leverancier behorende personen;
 • c) het gevolg is van een gebrek in het door Pot & Vaas geleverde zaak. Klant kan in dat geval slechts vervanging of reparatie van het door Pot & Vaas geleverde vorderen
 • d) te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de klant.

15.2 Uitsluitend indien de in het voorgaande lid omschreven uitsluiting van de aansprakelijkheid in een specifiek geval jegens opdrachtgever onredelijk bezwarend zou zijn en wordt vernietigd, dan wel anderszins niet van toepassing is, gelden de hieronder opgenomen leden 3 en 4.

15.3  Pot & Vaas is nimmer verplicht tot vergoeding van enige indirecte schade, waaronder gevolgschade, immateriële schade, bedrijfsschade (waaronder winst- en inkomstenderving en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie) of milieuschade.

15.4 De door Pot & Vaas te betalen vergoeding is in alle gevallen beperkt tot het door de klant betaalde factuurbedrag en zal in geen geval meer bedragen dan de door haar aansprakelijkheidsverzekeraar  uit te keren vergoeding.

 1. Overdracht van rechten en verplichtingen

16.1 Klant is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst aan een derde te verkopen, over te dragen, te bezwaren of anderszins te vervreemden.

16.2 Pot & Vaas is gerechtigd  eventuele rechten en/of verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst over te dragen, te bezwaren of te vervreemden. Voor zover vereist verleent klant hierbij haar uitdrukkelijke toestemming.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »